Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu Dương Khê, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao